Selectivitat 2024

ESTRUCTURA DE L'EXAMEN

La prova consisteix en respondre DOS dels quatre exercicis que es proposen.

Cada exercici val 5 punts.

 

1. Cadascun dels exercicis correspon a un tema específic del temari.

2. Dos dels exercicis estan referits a la història d’Espanya i dos a la història de Catalunya

El temari és:

Tema 1. La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
Tema 2. El catalanisme polític: precedents, aparició i evolució (1833-1931).
Tema 3. La Segona República (1931-1936).
Tema 4. La Guerra Civil (1936-1939).
Tema 5. El franquisme (1939-1975).
Tema 6. La transició i la democràcia (1975-1986).

3. Cada exercici compta amb qüestions referides a un text o a una font no textual (mapa, organigrama, gràfic, sèrie estadística, fotografia, etc). Cada exercici té un valor de 5 punts i inclou dues preguntes. La primera pregunta està subdividida en tres qüestions i la segona pregunta està subdividida en dues preguntes, de les quals només n'has de contestar una. Les dues qüestions de cada exercici responen a aquest esquema:

En la 1ª pregunta es demana el següent:

a. La descripció de la font:

  • *Has de descriure de quin tipus de font es tracta (text, gràfica, mapa, etc).
  • *Si es tracta d’un text, i només en aquest cas, has de distingir-ne l'origen entre les fonts primàries o històriques (les contemporànies dels fets) i les secundàries (documents elaborats posteriorment als fets).
  • *Els textos poden ser polítics (constitucions, discursos, lleis, decrets, etc), econòmics, socials, culturals, historiogràfics, etc.
  • *Després de classificar el text has d’explicar breument de què tracta, quina és la idea fonamental.
  • *Si es tracta d'un mapa, gràfic, sèrie estadística, etc., has d'indicar a què es refereix, descriure-la i explicar la idea fonamental de manera breu.

b. La contextualització de la font.
c. L’anàlisi dels aspectes rellevants de la font.

En total, la primera pregunta té un valor de 2,5 punts que es distribueixen de la següent manera: 1a) 0,75 punts; 1b) 0,75 punts, i 1c) 1 punt.

En la segona pregunta has de sintetitzar alguns aspectes del tema en el qual s'inscriu el contingut de la font proposada a través d’una qüestió que escollireu (a) o (b). En total la pregunta tindrà un valor de 2,5 punts.

4. Entre els quatre exercicis es procura, en la mesura del possible, que hi hagi un equilibri entre aspectes polítics, socials i econòmics.

CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ


1. Has de respondre les qüestions referides a cada font amb correcció, concreció i claredat. Has de definir i explicar els conceptes i aspectes fonamentals. Tindràs un quadernet de respostes amb espais limitats per tal de respondre cada una de les subpreguntes.

2. En tots els exercicis es valora la comprensió de conceptes històrics i la capacitat d'anàlisi de fonts i de comunicació o síntesi de coneixements històrics.

3. Tant en els exercicis textuals com en els de suport no textual (mapa, gràfic, quadre estadístic, organigrama, esquema, il·lustració, fotografia, etc) es valora especialment, entre d'altres aspectes, la teva capacitat per identificar i definir conceptes, així com d'establir relacions fruit dels sabers, coneixements i destreses adquirits.

4. En qualsevol cas es tenen en compte els següents aspectes generals per tal d'assolir la màxima nota: la claredat conceptual; l'ordre lògic i el rigor en l'exposició; la capacitat d'argumentació, comprensió i comunicació dels coneixements; la riquesa del llenguatge (utilització del vocabulari específic de la història); la correcció gramatical; la presentació, la cal·ligrafia llegible i altres aspectes procedimentals pertinents en aquest tipus de prova.


Font: Història. Canal Universitats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario